• Bericht van Dick van der Bijl, onze voorzitter. Het seizoenseinde nadert en met de corona crisis was het wel een heel bijzonder seizoen. Dick praat ons bij over alles wat er speelt rondom onze club.

  Op 9 december 2019 hadden wij onze laatste Algemene Ledenvergadering. In die vergadering kondigden wij als bestuur aan dat wij het voornemen hadden om in mei/juni 2020 een nieuwe ALV bijeen te roepen. Belangrijke onderwerpen zouden dan zijn: een nieuw Vrijwilligersbeleid, voorstellen m.b.t. de contributie en de bestuurssamenstelling. Medio maart 2020 veranderden door de uitbraak van het corona virus echter de omstandigheden in Nederland en de wereld. Inmiddels zijn in ieder geval de trainingen weer hervat en is de laatste informatie dat het clubhuis op 1 juli weer open mag. Het virus is echter dan het land nog niet uit en in juli zitten we al dermate ver in het seizoen dat we hebben besloten om in de tweede helft van het jaar een ALV bijeen te roepen. In deze Nieuwsbrief willen wij jullie tussentijds informeren over een aantal belangrijke onderwerpen.

  RCL en de corona crisis

  Voor zover bekend is aan het bestuur, hebben wij binnen het ledenbestand van RCL gelukkig geen berichten gekregen van ernstige ziektegevallen of erger. Dat is erg goed nieuws en wij roepen eenieder op om zich blijvend te houden aan de afgekondigde maatregelen. Medio maart kwam ineens de competitie tot stilstand en na enige tijd kwam ook het KNVB-besluit dat de competitie niet meer zou worden hervat. Dat is enerzijds heel vervelend voor met name de teams die op een kampioenschap afstevenden, maar anderzijds weer prettig voor de ploegen die in degradatienood verkeerden. Sportief gezien blijft het natuurlijk een heel onbevredigend einde van het voetbalseizoen. Wij onderzoeken de mogelijkheden om teams toch nog de gelegenheid te bieden om het voetbalseizoen netjes af te sluiten en afscheid te nemen van diegenen die gaan stoppen. Gelukkig zijn we sinds 29 april weer aan het trainen, maar daar zitten voor de categorie 18+ nog steeds een aantal beperkingen aan vast. De hervatting was een welhaast militaire operatie. Een door de gemeente goedgekeurd protocol, dranghekken, looproutes en desinfecterende maatregelen maken het mogelijk om toch nog actief het seizoen af te sluiten.

  De laatste berichten wijzen er op dat het voetbalseizoen 2020-2021  in september weer kan worden gestart. Mogelijk kan er in augustus al weer zonder beperkingen worden getraind en geoefend. Dat zal echter vooral afhangen van de vraag of de verlichtingen van de maatregelen niet tot een nieuwe uitbraak zal leiden. Ondertussen hebben wij alle voorbereidingen voor het nieuwe seizoen in gang gezet.

  RCL en de financiële gevolgen van de crisis

  Jullie hebben allemaal in de pers kunnen lezen dat veel sportverenigingen in de financiële problemen zijn gekomen of verwachten dat dat nog gaat gebeuren. Ook wij missen 3.5 maand kantine omzet in de mooiste en meest profijtelijke maanden van het jaar. Geen inkomsten derhalve, maar wel doorlopende vaste lasten. Uiteraard hebben wij gebruik gemaakt van alle steunmaatregelen die de overheid in deze biedt.

  Het goede nieuws is dat wij toch het seizoen 2019-2020 met een verwacht positief resultaat kunnen afsluiten! Dat zit hem vooral in een groter aantal leden dan wij in de begroting hadden voorzien, hogere sponsor opbrengsten én een onderschrijding op de geprognotiseerde kosten door strakke kostenbeheersing.

  Wij zullen dit positieve resultaat echter hard nodig hebben voor het opstellen van de begroting voor het komende seizoen. Een begroting opstellen voor het seizoen 2020-2021 is een klus met ongelooflijk veel onzekerheden. Die onzekerheden betreffen met name het ledenaantal, de mate waarin sponsoren hun bijdragen kunnen blijven betalen én de verdiencapaciteit in ons clubhuis. Wij verwachten de nodige maatregelen die het clubhuis corona-proof zullen moeten maken en dus is het lastig om te voorspellen welke omzet/winst we daar kunnen realiseren.

  Nieuw Vrijwilligersbeleid

  In januari 2020 is een Projectgroep Vrijwilligersbeleid aan de slag gegaan. Hun opdracht is om het bestuur voorstellen te doen voor een nieuw vrijwilligersbeleid. De timing daarvoor was april/mei zodat we die voorstellen konden bespreken in een ALV in mei/juni waardoor vervolgens implementatie in het seizoen 2020-2021 mogelijk zou zijn. Ook zij werden echter getroffen door de crisis, waardoor onderzoeken bij andere clubs niet door konden gaan en ook hun eigen overlegmogelijkheden werden beperkt. Wij hebben onze beoogde timetable derhalve moeten loslaten. De Projectgroep continueert haar werkzaamheden, maar de implementatie van het nieuwe vrijwilligersbeleid met ingang van 2020-2021 is niet haalbaar.

  Bestuurssamenstelling

  Op 1 juli 2020 lopen de zittingsperioden van de bestuursleden Arnold Staal (Penningmeester) en Rob Engelse (Voetbalzaken) af. Inmiddels heeft Arnold Staal aangegeven op zijn post te blijven. Dat is verheugend nieuws in financieel lastige en uitdagende tijden. Rob Engelse heeft aangegeven te gaan stoppen als Bestuurslid Voetbalzaken. Hij heeft met grote inzet 3 jaar deze functie vervuld en wij danken hem voor zijn belangrijke bijdragen. Rob gaat niet verloren voor RCL, want hij gaat de Technische Commissie voor de mannen selectie bemannen. Wij zijn nog bezig met de invulling van de vacature die hij achter laat.

  Wij zijn heel blij met de benoeming per 1 juli 2020 van Harold Overmars tot Bestuurslid Jeugdzaken. Harold was al Coördinator binnen de Jeugdcommissie en stapt nu in deze belangrijke uitdaging om het jeugdvoetbal naar een hoger niveau te brengen. Dat gaat hij overigens doen tezamen met het nieuwe Hoofd Jeugd Opleiding Ties de Ruijsscher. Wij wensen hen beiden veel plezier en succes!

  De (her)benoemingen van Arnold en Harold behoeven nog de goedkeuring van de ALV. Tenslotte wensen wij jullie veel gezondheid en een mooie zomervakantie en hopen jullie in ‘normale’ omstandigheden weer te begroeten in het nieuwe voetbalseizoen!

  Namens het bestuur van RCL,

  Dick van der Bijl  (Voorzitter)