• Beste leden van RCL,

  De contributie wordt jaarlijks in de laatste week geïnd door middel van een automatische incasso. De inning is gepland op woensdag 27 augustus.

  De inning van de contributie voor het nieuwe voetbalseizoen is zeer belangrijk voor de financiële huishouding van RCL. Wij verzoeken u dan ook zorg te dragen voor voldoende saldo op uw rekening. Het storneren van de contributie levert enorm veel extra werk op waardoor de kosten voor RCL stijgen.

  Mocht er toch sprake zijn van stornering dan dient u het gestorneerde bedrag binnen 7 dagen op de rekening van RCL te storten.

  Mocht u het te betalen bedrag te veel vinden om dit in 1 keer te betalen dan kunt u dit melden via de mail bij de Penningmeester. Hij neemt met u contact op om gezamenlijk een betalingsregeling te treffen. Als u een betalingsregeling wilt, dient u dit voor 15 augustus 2020 te melden bij de Penningmeester. 

  U kunt uw verzoek indienen op het volgende emailadres: penningmeester@rcl.nl

  Het niet tijdig betalen van de contributie bij stornering of bij een betalingsregeling heeft consequenties voor het wel of niet kunnen trainen of voetballen.

  Voor leden die gebruik willen maken van de voorzieningen van het Jeugdfonds willen wij vragen z.s.m. contact op te nemen met het Jeugdfonds en de Penningmeester hierover van te voren te informeren. Zo kan voorkomen worden dat er toch automatisch wordt geïncasseerd.

   

  Het bestuur wil u er nogmaals op wijzen dat u een lidmaatschap bent aangegaan voor 1 jaar. Dit betekent dat alleen in zeer uitzonderlijke gevallen er bij tussentijdse opzegging er sprake kan zijn van restitutie. U moet dan denken aan een medische noodzaak om te stoppen met voetballen. 

  Verder zijn de contributiebedragen voor het nieuwe seizoen niet geïndexeerd

   


  Contributie

  Senioren

  € 244,00

  Junioren leeftijdscategorie < 15 t/m < 19

  € 221,00

  Pupillen leeftijdscategorie < 13 jaar en jonger

  € 196,00

  Mini-pupillen met zaterdagwedstrijden

  € 102,00

  Kabouters

  € 62,00

  7 x 7 vrouwen

  € 102,00

  7 x 7 mannen

  € 102

  Walking Voetbal

  € 102,00

  G-Voetbal

  € 62,00

  Niet spelend lid

  € 62,00