•               

 • Het bestuur nodigt u allen uit om deel te nemen aan de digitale Algemene Leden Vergadering van RCL. Deze zal op maandag 7 December 2020 om 20:00 plaatsvinden

  Stukken kunt u bij het aanmelden opvragen. U zult na aanmelding ook de link naar de digitale ALV ontvangen.

   Klik hier voor de aanmeld pagina

  Agenda

  1.   Opening door de Voorzitter

  2.   Mededelingen, ingekomen stukken

  3.   Notulen Algemene Ledenvergadering 9 december 2019

  4.   Bestuurssamenstelling:

        a.   Penningmeester Arnold Staal, aftredend juli 2020. Herkiesbaar; het bestuur stelt voor tot herbenoeming over te gaan
        b.   Bestuurslid Voetbalzaken Rob Engelse, aftredend juli 2020. Het bestuur draagt in deze vacature voor Bert Siera.
        c.   Bestuurslid Jeugdzaken, vacature sinds 2018. Het bestuur draagt in deze vacature voor Harold Overmars

  5.   Update lastenverzwaring door gemeentelijk Sport Nota met ingang van 1 juli 2021

  6.   Update Projectteam Vrijwilligersbeleid

  7.   Vaststellen Jaarrekening 2019-2020

  8.   Verslag Kascontrole commissie

  9.   Presentatie Begroting 2020-2021

  10. Vaststellen contributie 2021-2022

  11. Stand van Zaken Beleidsplan 2019-2022

  12. Rondvraag

  13. Sluiting

   

  Klik hier voor de aanmeld pagina